Spa 2019

Stage onder leiding van

Tsuruzo Miyamoto Sensei 8e dan Aikikai
Christian Tissier Sensei 8e dan Aikikai

Foto’s: François Warlet